David Ellis

{{photos}}

Name: David

Last Name: Ellis

Age: 63 dob 18.09.51

Height: 5'8"

Hair Colour: White

Eye Colour: Grey/Blue