Jay Minas

Jay Minas

{{photos}}

Name: Jay

Last Name: Minas

Age: 27

Height: 158

Hair Colour: Brown

Eye Colour: Brown