William Lewis

{{photos}}

Name: William

Last Name: Lewis

Age: 68 dob 25.08.46

Height: 5'5"

Hair Colour: Grey

Eye Colour: Hazel